×

પાટણ વિષે

ગુજરાત રાજય ના મહેસાણા અને બનાસકાંઠા બન્ન્‍ો જિલ્લામાંથી વિભાજીત થઇ નવીન પાટણ તલપુર એમ જિલ્લો તા. ર-૧૦-૯૭ થી અસ્તિત્વમાં આવેલ છે. મહેસાણા જિલ્લાના પાટણ, સિદ્ધપુર, ચાણસ્મા, હારીજ અને સમી તાલુકાનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તથા બનાસકાંઠા જિલ્લાના રાધનપુર અને સાંતલપુર તાલુકાનો સમાવેશ કરી પાટણ જિલ્લો કરવામાં આવેલ છે. જિલ્લાનું વડુ મથક પાટણ છે.

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

  • Calender 24-Feb-2020
    Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
    Read More
  • Calender 24-Feb-2020
    Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
    Read More

જીલ્લો પાટણ

૫૭૪૨.૧૯ચો.કિ.મી.
૧૧,૮૧,૯૪૧
૬૦.૬૦%
૪૭૦
૯,૪૪,૧૩૨

Locate on Map

Santalpur Radhanpur Sami Harij Patan Chanasma Siddhpur
information

Hide Text